3%
 Yến nhà - Đã làm sạch  Yến nhà - Đã làm sạch

Yến nhà - Đã làm sạch

3,832,000₫

3,950,000₫

3%
 Yến nhà sạch nguyên tổ  Yến nhà sạch nguyên tổ

Yến nhà sạch nguyên tổ

4,510,000₫

4,650,000₫

3%
 Yến nhà sạch tổ tròn  Yến nhà sạch tổ tròn

Yến nhà sạch tổ tròn

4,026,000₫

4,150,000₫

3%
 Yến nhà thô nguyên tổ  Yến nhà thô nguyên tổ

Yến nhà thô nguyên tổ

3,298,000₫

3,400,000₫

2%
 Yến đảo sạch tổ tròn  Yến đảo sạch tổ tròn

Yến đảo sạch tổ tròn

7,860,000₫

8,020,000₫

2%
 Yến đảo thô nguyên tổ  Yến đảo thô nguyên tổ

Yến đảo thô nguyên tổ

12,250,000₫

12,500,000₫