2%
 Yến Đảo - Đã làm sạch  Yến Đảo - Đã làm sạch

Yến Đảo - Đã làm sạch

6,693,000₫

6,830,000₫

2%
 Yến đảo sạch tổ tròn  Yến đảo sạch tổ tròn

Yến đảo sạch tổ tròn

7,860,000₫

8,020,000₫

2%
 Yến đảo thô nguyên tổ  Yến đảo thô nguyên tổ

Yến đảo thô nguyên tổ

12,250,000₫

12,500,000₫