Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

1. Phương thức giao hàng - thanh toán bằng tiền mặt:Phương thức này chỉ áp dụng đối với những khu vực công ty hỗ trợ giao nhận (tham khảo "Khu vực giao hàng" bên dưới).Các khu vực giao hàng:- Q1, Q2, Q3, Q4, Q5,...

Xem tiếp